کلیه دستگاههایی که تحت مسئولیت این شرکت بعنوان نماینده میباشد با توجه به شرایط و ضوابط تعریف شده توسط سازمان تجهیزات پزشکی ایران و وازرت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشمول خدمات پس از فروش میشوند.