در این کنگره که در 19 آبانماه 1395 به مدت 3 روز برگزار گردید، شرکت آویژه درمان به ارائه محصولات لاپاروسکوپی شرکت A.M.I اتریش و همچنین در بخش کولورکتال با نمایش دستگاه تریلوژی هال رر ،حضور یافت.