درباره ما

آویژه درمان متین

درمان بیماری های مربوط به نشیمنگاه اعم از همورویید ، پرولاپس و فیستول از جمله دغدغه هایی است که این روزها شرکت آویژه درمان متین به خوبی پاسخ مناسبی برای این برای آن یافته است. این شرکت با معرفی دستگاه سونو داپلر و استفاده از روش های نوین غیرجراحی در درمان بیماری های یاد شده یکه تاز است. مجموعه آویژه درمان متین متشکل از افراد متخصص است که به خوبی به نیازهای بیماران واقف می باشند و با بهره گیری از روش های نوین راهی ساده را پیش روی بیماران قرار می دهند.