با توجه به نیاز جامعه پزشکی در خصوص آموزش بعضی از محصولات جدیدی که وارد بازار میشوند، این شرکت با توجه به نیاز مربوطه اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی در داخل و خارج از کشور می نماید.